Tuesday, January 7, 2014

[Hướng dẫn] Làm 2 ảnh đại diện cùng lúc hiện trên Facebook

Hoàng Ku : Mỗi cái Like hay Comment là một niềm động viên của các bạn để HpvTV Team có hứng thú tiếp tục...

[Hướng dẫn] Làm 2 ảnh đại diện cùng lúc hiện trên Facebook

VIDEO HƯỚNG DẪN : http://www.youtube.com/watch?v=taqKqHrI3oQ

•------------------------­--------------­­­--•
Hướng dẫn bằng hình ảnh :
Bước 1 Đổi anh muốn thấy khi đăng status
Bước 2 : Vào album ảnh chọn ảnh muốn thấy khi ấn vào tường, nhìn lên thanh địa chỉ coppy dãy số giữa dấu = và dấu & ( chỗ chỉ toàn có số ý )
Bước 3 : n vào sửa ảnh đại diện > chỉnh sửa ảnh nhỏ
, tại khung chỉnh sửa chỉ vào giữa hình và bấm chuột phải > kiểm tra phần tửBước 4 : Tìm dòng :

"<form action="https://upload.facebook.com/save_square_pic.php" method="post" id="squareform" name="squareform" onsubmit="return window.Event &amp;&amp; Event.__inlineSubmit &amp;&amp; Event.__inlineSubmit(this,event)"><input type="hidden" name="fb_dtsg" value="AQDg2tYj" autocomplete="off"><input type="hidden" autocomplete="off" name="return" value="https://www.facebook.com/luonglsls"><input type="hidden" autocomplete="off" name="id" value="100005261192728"><input type="hidden" autocomplete="off" name="type" value="profile"><input type="hidden" autocomplete="off" name="squarex"><input type="hidden" autocomplete="off" name="squarey"><input type="hidden" autocomplete="off" name="farx"><input type="hidden" autocomplete="off" name="fary"><input type="hidden" autocomplete="off" name="photo_fbid" value="134766210042085"><input type="hidden" autocomplete="off" name="pic_key" value="1118999:1228666990"></form> và mở rộng nó ra
Tiếp tục tìm dòng :
<input type="hidden" autocomplete="off" name="photo_fbid" value="134766210042085">
Thay dãy số ID lúc nãy lấy được từ ảnh đại diện vào "134766210042085" và lưu vào. xong. :haivai:
Và đây nà thành quả :
Chúc các bạn thành công...:haivai:
* Special Thanks Nguyễn Quang Vinh

1 comments:

Post a Comment